MENU text
text

AKTUALITY

SERVISY

Tým 4ct rozumí systému a organizaci plánování projektů a umí implementovat systémové nástroje k jejich rozvoji. Máme ověřené zkušenosti s konkrétní přípravou, nastavováním a koordinací rozvojových a transformačních projektů a jejich mediací. Vždy zohledňujeme faktor času, pracujeme ve 4D.

ANALÝZA ÚZEMÍ A MAJETKU

Analýza stavu a potenciálu území a majetku neboli AS[a]P nám pomáhá vytvořit objektivizovaný a strukturovaný podklad pro jakoukoliv strategii, územně plánovací dokumentaci nebo politické rozhodnutí. Nedostatkem současného plánování je, že na města nahlížíme perspektivou roztříštěných a neuspořádaných informací. Na jejich základě vznikají data a kvalitativní analýzy, které postrádají kvantifikované parametry. Strukturovaným datům zase často chybí propojenost. Data měst nejsou sbírána ani aktualizována v takové formě, aby s nimi bylo možné jednoduše, a především aktivně pracovat. Právě proto jsme vyvinuli AS[a]P – unikátní strukturovaný nástroj pro orientaci v datech a informacích pracující ve 4D. Data je potřeba zpřehlednit a vnímat v souvislostech a vazbách. Snadněji pak dokážeme správně identifikovat potenciály území, jeho navazujícího okolí i souvisejícího regionu.

Location Screening je základním nástrojem pro seznámení se s územím. Zobrazuje kontextuální, limitní a infrastrukturní informace. Využíváme přitom detailní analýzu územně plánovací dokumentace a ÚAP, včetně základní bilance potenciálu, majetkoprávních vztahů, záměrů v území a mnoho dalších relevantních informací.
Screening dokážeme převést do uživatelsky přívětivé webové aplikace Location Explorer. Ta přehledně třídí a zobrazuje analytické a podkladní vrstvy území, a to včetně těch návrhových.
Tržní analýza je základním nástrojem pro popsání stavu a chování trhu s nemovitostmi. Nabízí přehled o ekonomických vazbách a vztazích v území, cenách nemovitostí, hodnotách nájmů, kapitalizačních faktorech, nabídce, poptávce, absorpci trhu, obsazenosti ploch a dalších informacích. Je také klíčovým podkladem pro vypracování Ekonomického posouzení.
Metoda digitálního dvojčete přináší nové výzvy pro územní rozvoj. Na základě parametrického popisu území a naplnění jeho ploch či objektů (ve 2D nebo 3D) umíme simulovat reálné situace v různých scénářích. Modelujeme hned několik scénářů od degresivních, přes status quo a progresivních až k optimálním konvergentním. Jednotlivé scénáře rozvoje území posléze testuje z hlediska proveditelnosti a dopadů.
Systém pro správu a rozvoj majetku je založen na databázi, která se skládá ze čtyř základních prvků – analýzy neboli evidence a modelace, vždy doplněné bilancí a evaluací. Vše je dostupné v interaktivním prostředí přehledné webové aplikace.

KONCEPČNÍ A STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

Celková koncepce rozvoje města, jeho částí nebo samostatných pozemkových jednotek jednoznačně pomáhá k řízení a koordinaci projektů. Téma dlouhodobého plánování rozvoje města je prvním krokem v úvahách o jeho vývoji. Je velmi komplexní a vyžaduje mezioborovou spolupráci expertů. Strategie ale musí být realizovatelné a dlouhodobě udržitelné. Pracujeme ve 4D, tedy s flexibilitou, faktorem času a cirkularitou takovým způsobem, aby projekt reflektoval dynamiku vývoje sídel v 21. století a dokázal pružně reagovat na stále akcelerující vývoj světa a společnosti.

Umíme zpracovat či spolupracovat na tvorbě koncepčních a strategických dokumentů pro regiony, města či menší územní celky. Dokážeme zajistit celý proces přípravy strategického plánu včetně zapojení stakeholderů, participace veřejnosti a koordinace mezi všemi dotčenými subjekty.
Každá úspěšná soutěž potřebuje odpovídající analýzu, která obsáhne všechny parametry potřebné pro účel soutěže, jako je zejména popis současného stavu území a potenciálů, záměrů v území, či analýza ekonomických podmínek a trhu. To vše pak slouží jako podklad pro dohodu o podmínkách soutěže a tvorbu zadání.
Vytváříme a navrhujeme strategii, jak postupovat při rozvoji území. Stanovujeme detailní parametrické a procesní podmínky udržitelného, ale také dostatečného rozvoje území, při současné ochraně jeho hodnot. Definujeme požadavky na zpracování, a to včetně odborných a časových doporučení. Koordinační činnost poté vychází z vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti.

PORADENSTVÍ PŘI ROZVOJI A TRANSFORMACI

Poradenství při rozvoji a transformaci území patří mezi naše hlavní servisy. Staví na komplexní analýze území AS[a]P. Spolu s detailní bilancí současného stavu a precizní ekonomickou analýzou formuje zadání projektu pro následnou modelaci proveditelných řešení, tedy jejich konkrétní návrh či koncepční rozvahu. Proces návrhu dovádíme až do fáze územního rozhodnutí. Nedílnou součástí každého úspěšného projektu je koordinace všech zúčastněných stran. Rádi se proto chopíme mediace a komunikace se všemi zapojenými aktéry. Umíme nejen najít, ale i odblokovat potenciály v daném území. Roky zkušeností nás naučily efektivně řídit komunikaci mezi soukromým sektorem, veřejností, obecní i státní správou.

Územně plánovacímu procesu rozumíme do detailu. Nabízíme odborné zpracování i projednání změn územních plánů a připomínek k jejich návrhům, stejně jako k jiným plánovacím dokumentacím. Dokážeme zajistit specializované posouzení ve všech klíčových tematických oblastech – dopravní, ekologické, sociologické, kulturní, právní atp.
Studie proveditelnosti rozhoduje o tom, zda a jak může být konkrétní rozvojový či transformační projekt realizován. Každý projekt vyhodnocujeme na základě různých kritérií, klíčem je funkční a prostorové, či technické řešení, tržní a finanční analýzy či analýzy stability prostředí. Studie proveditelnosti je v současné době také nezbytnou součástí žádosti o podporu projektů ze strukturálních fondů EU.
Koncepční rozvaha nastavuje základní urbánní strukturu území. Bere přitom ohledy na veškeré limity v území, a to i v návaznosti na analytickou část ekonomického potenciálu lokality. Zároveň tvoří rámec pro dotčené stakeholdery a definuje, jak postupovat v případě rozvoje území. Navrhuje tak základní distribuci funkcí, ověřuje výškovou hladinu zástavby a klíčové limity a potenciály rozvoje. Koncepční rozvaha představuje podklad pro zadání pro urbanistickou či územní studii. Posloužit může rovněž jako východisko pro územně plánovací dokumentaci vyššího stupně nebo dohodu o zadání dalších fází rozvoje.
Územní studie slouží k prověření možností změn parametrů rozvoje území. Navrhuje a posuzuje řešení vybraných témat a problémů, úpravy nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, jako je veřejná infrastruktura nebo územní systém ekologické stability.
Ekonomické posouzení podává kvalifikovanou informaci o relevantních tržních hodnotách a ekonomických vazbách posuzovaných objektů v rámci jednotlivých navrhovaných scénářů. Výsledky posouzení slouží jako podklad pro volbu nejlepšího řešení. Využíváme přitom dvě varianty – ekonomické posouzení hodnoty definovaného prostoru a metodu reverzní reziduální hodnoty, kterou jsme schopni určit, jakou cílovou hodnotu GDV je třeba nastavit, aby projekt dával ekonomicky smysl. Jinými slovy, umíme zjistit, kolik se musí postavit metrů čtverečních, aby byl projekt ekonomicky proveditelný.
Jedná se o další úroveň Ekonomického posouzení. Zpřesňujeme ekonomiku projektu. Věnujeme se detailnímu rozpadu příjmů a výdajů. Servis zahrnuje také implementační část obsahující kroky, které vedou k naplnění provozních modelů, a to včetně účetních a právních úkonů.
Umíme navrhnout vhodnou strategii při akvizici nebo prodeji nemovitostních aktiv. Zpracovat potřebné podklady a analýzy, ověřit ekonomické parametry transakce. Provedeme klienta celým procesem až do finálního uzavření.

JAK ORGANIZOVAT PLÁNOVÁNÍ

Jak organizovat plánování neboli JOP je nástroj, který nám pomáhá řešit rozvoj sídel novým a moderním způsobem. Jedná se o integrovaný a koordinovaný sytém, který slouží pro potřeby mediace, řízení a organizace plánování měst a obcí. Implementuje metodu AS[a]P do právních, urbánních a legislativních procesů realizovaných v rámci organizace městského plánování. Územní plánování v České republice chceme přiblížit výzvám, které nabízí 21. století.

Stáli jsme u přerodu zastaralého ÚRM (Útvar rozvoje hlavního města Prahy) v progresivní IPR (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy). Pomáhali jsme vzniku KAM Brno a KAM KV v Karlových Varech. Nabízíme analýzu procesů a organizační struktury institucí, které se zabývají městským plánováním. Součástí servisu je také poradenství v oblasti koordinace s dotčenými subjekty a komunikace s odbornou i širokou veřejností.
Městská data jsou často neintegrovaná a nepřehledná. Zaměřili jsme se proto na inventarizaci existujících strategických a koncepčních dokumentů, kterou provádíme formou přehledného souhrnného interaktivního dashboardu. Cílem analýzy je vytvořit jednotný přehled aktuálně platných a pořizovaných dokumentů včetně vyhodnocení zaměření těchto dokumentů a jejich vzájemných vazeb. Prvním krokem je analýza stavu stávajících strategických a koncepčních dokumentů, nejen implementovaných a zpracovaných v rámci města či MČ, ale i všech dokumentů, které jsou pro její kompetence či území relevantní, tedy plány a strategie územně či odborově nadřazených, včetně těch připravovaných. Hlavním účelem produktu je systematizace práce s těmito dokumenty, a tedy zlepšení samotného strategického a koncepčního plánování města. Výsledkem je pak informace o stavu, ale také podklad pro zadání a vytvoření nové komplexní vize a strategie města nebo městské části. Součástí je vždy doporučení pro další postup, včetně vytvoření a implementace moderních digitálních nástrojů.
Umíme vyhodnotit podněty i jednotlivé změny územního plánu.
Jak dlouho vystačí územní plán? Jak odblokovat rozvoj komplikovaného území? Kde jsou primární a sekundární příležitosti potenciálního rozvoje? A jsou parametry rozvoje jednotlivých území správně nastaveny? Dokážeme určit udržitelnost a „životnost“ územního plánu jako celku i jeho dílčích lokalit. To vše dokážeme převést do přehledných digitálních nástrojů.
Města koncentrují a produkují velké množství dat. Ne vždy však s nimi zacházejí správě a efektivně. Mnohdy je využívají nekoordinovaně, nahodile a nesystematicky. Našim cílem je proto zanalyzování a vyhodnocení současného stavu využívání městských dat a informací, následně jejich konsolidace a optimalizace využívání pro potřeby měst či městské části. Výsledkem je přehledné zobrazení výstupů v interaktivní webové aplikaci. Nedílnou součástí našeho výstupu je také souhrnný report a vyhodnocení v tištěné i elektronické podobě obsahující všechny výsledky a doporučení. Na základě inventarizace také dokážeme pomoci nastavit systém pro práci s daty tak, aby sloužila efektivně a smysluplně.