MENU text
text

AKTUALITY

Strategie rozvoje ÚAN Florenc

2017

Lidé

Servisy

Poradenství při rozvoji a transformaci, Analýza území a majetku

Klient

ČSAD

Lokalita

Praha

Rozloha

50 ha

Spolupráce

Atelier DUA, Jakub Cigler architekti, Ecoten, KPCM, JLL, ČZU, Altimapo

Když se dnes kohokoli zeptáte, co si vybaví pod pojmem Florenc, nejčastější odpovědí bude – autobusové nádraží, nepříliš vyhledávané přestupní místo a magistrála dělící centrum města a Karlín. Jen málo pozitivních konotací vyvstane na mysl v souvislosti s tímto historicky významným místem, které slouží jako vstupní brána do města. Věříme ale, že to se nyní změní. Hlavní město Praha ve spolupráci s majitelem pozemků ČSAD Praha holding a Masaryk Station Development za podpory IPR Praha totiž vyhlásili na jaře 2021 mezinárodní urbanistickou soutěž Florenc 21. Výsledkem by měla být urbanistická studie stanovující rozsah a podobu zástavby, funkční využití prostoru či budoucí podobu veřejného prostoru. Studie bude sloužit jako podklad k dohodě klíčových aktérů. Následně bude využita jako východisko pro probíhající změny územního plánu, které umožní vytvoření právního rámce pro realizaci výsledného a obecně akceptovaného řešení. Máme velkou radost. Vypsání soutěže je totiž významným milníkem naší čtyřleté spolupráce s jedním z hlavních vlastníků území – tedy ČSAD, se kterým dlouhodobě pracujeme právě na přípravě strategie koordinovaného rozvoje tohoto území. Naše Podkladová studie Florenc, která identifikovala potřeby a přání vlastníka ČSAD na jeho území v koordinaci se sousedními vlastníky, se stala jedním z podkladů soutěže. Ještě před vypsáním soutěže však bylo zásadní dosáhnout vzájemné dohody mezi klíčovými aktéry o samotném postupu a podobě soutěže. Její realizace je tak potvrzením dosažených dohod a představuje další krok na několikaleté časové ose vedoucí k celkové transformaci tohoto území.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

CÍLE 

Základním cílem bylo odblokovat rozvoj klíčového území v samotném dopravním uzlu nacházejícím se v centru Prahy a vrátit ho zpět do městské struktury. Aby dobře fungovala komunikace vlastníků v území a města a mohla být formulována dohoda, je potřeba kvalitní analýza, dokonalá znalost území a kvantifikace potenciálu. Právě to pro nás bylo nezbytným prvním krokem, na který jsme navázali s přípravou koncepce a strategie rozvoje daného území zahrnující nezbytnou modelaci scénářů možností rozvoje včetně jejich ekonomického vyhodnocení. Mezi další cíle patřilo nastavení základní struktury území včetně parametrického návrhu jednotlivých objektů zástavby, nastavení základního konceptu veřejných prostranství ve vazbě na provozní nároky autobusového nádraží, zajištění prostupnosti území, identifikace možností využití a zapojení vybraných prostorů pod Negrelliho viaduktem do struktury veřejných prostor a návrh postupného fázování transformace území.  

 

PŘÍSTUP  

Komunikace mezi vlastníky pozemků a městem může být složitá. Formulace dohody v území je křehký proces. Společnost 4ct proto byla přizvána, aby odblokovala rozvoj území a umožnila onu potřebnou dohodu, která by území navrátila zpět do městské struktury, propojila dosud oddělené městské části a vytvořila kvalitní městské prostředí. To vše jsme realizovali  na základě podkladu detailních analýz stavu a potenciálu, které jsou pro nás vždy prvním nezbytným krokem každého projektu.  

Společně s ČSAD jsme iniciovali prvotní jednání mezi klíčovými vlastníky v území s cílem dohodnout přiměřenou koordinaci jednotlivých dosud individuálně probíhajících projektů. To představovalo zásadní krok k odblokování rozvoje tohoto území. Následně jsme zahájili proces koordinace takovým způsobem, aby připravované záměry směřovaly ke koncepčnímu řešení, které bude odpovídat významu a potenciálu samotného centra Prahy. To vše samozřejmě se znalostí a vědomím komplikovaného území, na kterém se mimo jiné nachází extrémní koncentrace dopravních staveb. 

Společně s IPR Praha a Jakub Cigler architekti jsme zpracovali Koncepční rozvahu Florenc. Dokument definoval parametry a limity pro řešení. Udával rovněž hranice, v jejichž rámci by mělo docházet ke koordinaci jednotlivých stakeholderů a jejich záměrů. Analytická báze byla vytvořena na základě naší metodiky. Návrhovou fázi jsme průběžně ekonomicky vyhodnocovali. Definované parametry byly následně prověřeny ve větším detailu v Podkladové studii Florenc zpracované pro území ČSAD. 

 

ŘEŠENÍ  

Florenc je skutečně jedinečným územím. Její rozvoj nepředstavuje pouze projekt, ale především celkový koordinovaný proces, díky kterému vzniká rozmanité bohaté místo s vysoce kvalitním prostředím. Území by proto mělo do budoucna propojovat děje, které se v něm odehrávají. Mělo by dojít k synergickému spojení několika funkcí – železnice, automobilové dopravy, MHD a pěšího pohybu uživatelů městě. V maximální možné míře začleňuje autobusové nádraží do zamýšlené urbanistické struktury. Nová městská struktura v podobě převážně rezidenčních objektů prostorově reaguje na stávající památku Negrelliho viaduktu, který se stává hlavním motivem navrhované prostorové koncepce. Výsledkem společného snažení je mimo jiné vypsání mezinárodní urbanistická soutěž Florenc 2021, na jejíž přípravě se podílíme v roli koordinátora a zástupce za zadavatele ČSAD. Soutěž umožní vstoupit do složitého území špičkovým domácím i mezinárodním týmům a najít dostatečně širokou shodu na jeho rozvoji. Jsme za ni rádi hned v několika ohledech – nejenže přinese nejlepší možná řešení, ale také pozornost a diskuzi, kterou si toto klíčové území bezesporu zaslouží.  

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ  

AS[a]P – Analýza stavu a potenciálu území; nástroj a podklad pro rozhodování; hodnocení v kontextech a třech principiálních územních úrovních; zadání územně plánovací dokumentace; koncepce rozvoje – návrh využití; ekonomické posouzení záměrů a jejich variant; návrh strategie dalšího postupu; podklady pro dohodu o spolupráci s městem;  tržní analýza; Storyline – příběh projektu 

ADRESA