MENU text
text

AKTUALITY

Dostavba prostoru OPUŠTĚNÁ – TRNITÁ v Jižním centru Brna

2018

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Koncepční a strategické plánování, Poradenství při rozvoji a transformaci

Klient

J&T bank

Lokalita

Brno

Rozloha

4,4 ha

Spolupráce

Civitas, Architektonická Kancelář BURIAN-KŘIVINKA, JLL

Brno bude mít novou čtvrť. Nová čtvrť Trnitá bezprostředně sousedí s historickým jádrem města, přesto dodnes zůstává převážně nevyužitá. Jedná se o území, které desítky let zarůstalo trávou a náletovými dřevinami. Nyní se vše chystá na změnu. Celé území nabídne stovky nových bytů a domov pro minimálně 15 000 lidí. Bude to živá čtvrť lemovaná nábřežím řeky Svratky, parky a dominantou Petrova na horizontu. Jejím srdcem se stane široký bulvár, který propojí historickou část města a nové nádraží. Z obou stran jej budou rámovat domy nabízející byty, kanceláře i obchody a stromořadí, chybět nebude dostatek místa pro pěší, cyklisty, auta i hromadnou dopravu. Klíčovým bodem pro rozvoj nové čtvrti Trnitá a vypsání mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonické soutěže na podobu nového nádraží však bylo hledání dohody, východisek a postupů pro odblokování tohoto dlouhodobě zablokovaného území. Dnešnímu stavu totiž předcházely stovky hodin komplikovaných jednání, příprava společného memoranda města a některých soukromých vlastníků v území, pravidelné workshopy s místními i světovými urbanisty a architekty. Výsledkem snažení všech zapojených aktérů je územní studie nové čtvrti Trnitá, kterou již schválilo město Brno. Její nedílnou součástí, stejně jako celé napínavé cesty za lepší budoucnosti této zapomenuté části města, byla také urbanisticko-ideová studie Dostavba prostoru Opuštěná – Trnitá, kterou jsme společně s brněnskými architekty Alešem Burianem a Gustavem Křivinkou a americkým urbanistou Markem Johnsonem z ateliéru Civitas dokončili v roce 2018. Návrh nabízí širokou škálu nejrůznějších typů prostor pro bydlení, práci, služby i rekreaci. Zohledňuje přitom flexibilitu jejich užívání v čase. Projekt nastartoval transformaci strategicky významné lokality Brna zatížené dlouholetými neshodami. Vše se navíc událo relativně rychle, a to v časovém rámci pouhého půl roku. Projekty nyní plynule pokračuje dále.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

CÍLE 

Hlavním cílem projektu bylo odblokování dlouhodobě zakonzervovaného stavu území v širším centru města Brna a navržení plnohodnotné městské čtvrti, která plně vyhovuje rozmanitým potřebám a dynamice 21. století.  Nedílnou součástí naší práce byla důkladná analýza stavu a potenciálu území.  

 

PŘÍSTUP 

Projekt Dostavba prostoru Opuštěná – Trnitá je pilotním projektem v rozsáhlém transformačním území brownfieldu mezi stávajícím a budoucím hlavním nádražím v Brně. Jedná se o jedinečný případ participace mezi soukromým a veřejným sektorem. Klíčový vlastník pozemků nás oslovil po několika neúspěšných snahách o odblokování území. Zadání bylo jasné – pokusit se nalézt dohodu v území. Zahájili jsme proto jednání s vedením města a KAM Brno. Výsledkem bylo memorandum o dalším postupu mezi klíčovými zúčastněnými stranami. Na jeho základě jsme sestavili mezinárodní tým složený z brněnských architektů Burian-Křivinka a amerického urbanisty Marka Johnsona. Už od samého začátku byli do týmu zapojeni také klíčoví představitelé veřejného sektoru. Bylo totiž zásadní, aby se projekt vyvíjel s ohledem na celkovou vizi města. Během následujících 6 měsíců platforma na základě podrobných analýz vypracovala ideovou urbanistickou studii pro rozvoj území. Spolupráci byla organizována formou pravidelných workshopů a mnoha konzultací s architekty, urbanisty, investory či zástupci města, včetně relevantních orgánů státní správy a širokého spektra potřebných specialistů. Výsledek jedinečné týmové spolupráce byl přijat všemi účastníky procesu a následně jednoznačně schválen Radou města Brna. Intenzivní spolupráce s městem a příslušnými orgány nyní pokračuje také v dalších fázích projektu. 

 

ŘEŠENÍ

Urbanistický návrh jakožto finální výstup výjimečné spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem jasně ukazuje, že se ve vymezeném území stavět dá velmi dobře. Mezi hlavní principy návrhu patří: široký bulvár spojující novou železniční stanici s centrem města, centrální park a High Line oživující železniční koridor, městské nábřeží, smíšené a sdílené prostory, důraz na propojení území, zapojení umění, kultury a zábavy do života lokality, odkaz na historii a udržitelný, funkční a moderní design. 

 

Návrh širšího území  

Návrh navazuje na stávající zelený kulturně-společenský a institucionální prstenec městského jádra. Pokračujícím zeleným rekreačně-kulturní pásem spojuje městské centrum s řekou. Stávající historické objekty, které leží na této spojnici, jsou doplněny novými kulturně-společenskými funkcemi. Mění se tak v atraktivní místa lákající k trávení volného času. Dalším významným prvkem je odkrytí historického železničního viaduktu, který má nově sloužit jako vyvýšená promenáda. Ta by na pravém břehu řeky měla ústit do nově navrženého velkého městského parku. Celá urbanistická struktura se vyznačuje vysokou mírou prostupnosti a konektivity. 

 

Návrh vlastního řešeného území 

Návrh je postaven na tradičním schématu městských bloků, které doplňují a propojují přerušenou zástavbu širšího městského centra. Základní klasické prostorové schéma je však obohaceno soudobými požadavky na kvalitu městského prostředí, jako je prostupnost bloků, velká diferenciace prostorů a důraz na kvalitu veřejného prostoru a dostatek zelených ploch. 

 

Zástavba nad ulicí Opuštěná  

Návrh obsahuje různé velikosti jednotlivých bloků, stupně jejich prostupnosti i míru veřejného přístupu. Podél rušných městských tříd (Opuštěná, bulvár) jsou situovány především administrativní budovy, které v horních podlažích umožňují bydlení. Základní výška zástavby je 6+2, respektive 6+1, nadzemních podlaží. V severozápadní části území je navržen hlavní veřejný prostor čtvrti. Vyjádřen je atypickou formou zástavby s parterem a vybavením veřejných ploch včetně vodních prvků. Jednotlivé bloky mají společné podzemní podlaží sloužící jako parkování. Důležitým prvkem návrhu je rozmanitě řešená střešní krajina jako plně zelená plocha disponující sdílenými prostory rezidentů.   

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ  

AS[a]P – Analýza stavu a potenciálu území; nástroj a podklad pro rozhodování; hodnocení v kontextech a třech principiálních územních úrovních; zadání územně plánovací dokumentace; koncepce rozvoje – návrh využití; ekonomické posouzení záměrů a jejich variant; návrh strategie dalšího postupu; podklady pro dohodu o spolupráci s městem; tržní analýza; Storyline – příběh projektu 

ADRESA