MENU text
text

AKTUALITY

Soutok

2017

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Koncepční a strategické plánování, Poradenství při rozvoji a transformaci

Klient

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Lokalita

Praha

Rozloha

1 685 ha

Rozsáhlé území na okraji Prahy je strategickou oblastí s vysokým rekreačním potenciálem. Zároveň se jedná o vstupní bránu do Středočeského kraje. Říční niva na soutoku Berounky a Vltavy na jižní hranici Prahy má rozlohu přes 1 300 hektarů, což je téměř 14 parků Stromovka vedle sebe. Území je rozděleno mezi 5 městských částí a město Černošice. Nelze se tak divit, že bylo dočasně zablokováno velkým počtem subjektů a vlastníků pozemků, kteří měli často velmi protichůdné záměry. Místu chyběla koordinace a jasné určení. IPR Praha nás proto přizval do procesu, abychom mu pomohli s odblokováním rozvoje a kultivací cenného území. Výsledkem je Analýza stavu a potenciálu území a analýza vztahů a zájmů v území budoucího Příměstského parku Soutok, která posloužila jako podklad pro jeho založení a zadání územní studie. Značným přínosem projektu bylo vytvoření interaktivní webové aplikace. Z důvodu velkého množství již existujících dat nebyly vytvářena data nová, ale zpracována, nahrána a zkompilována stávající do jednotného analytického rozhraní, které je umožňuje v reálném čase zobrazovat, srovnávat a přehledně vyhledávat. Data byla dodána ze strany objednatele, tedy IPR Praha. Online webová aplikace umožňuje třídit a zobrazovat návrhové, analytické a podkladní vrstvy území, doplňovat a aktualizovat data o záměrech, přidávat nové analytické či návrhové vrstvy, porovnávat navržená řešení a zhodnotit jejich dopad v relaci s analýzami a generely, zobrazovat atributy datových prvků podle barevného kódování, dotazování na informace jednotlivých prvků mapy a konečně export dat o záměrech a majetkových vztazích v uživatelem zadaném území.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

CÍLE  

Cílem projektu bylo detailní zmapování ekonomických vztahů a zájmů v území Příměstského parku Soutok skrze komplexní analýzu. Analýza v současné době slouží jako doplnění relevantních údajů o území nutných pro další postup a rozvoj území a jako aktivní podklad pro koordinaci s jednotlivými aktéry. Projekt byl následně součástí plnění aktivit akčního plánu pro oblast Příměstského parku Soutok, který zpracoval IPR Praha v roce 2017. Naším úkolem bylo nalezení metody a postupu pro zahájení a nastavení koordinovaného rozvoje cenného území za účasti všech relevantních aktérů. 

 

PŘÍSTUP  

Specifické území Příměstského parku Soutok si žádalo důkladnou analýzu ekonomických vztahů, zhodnocení současného stavu území, pečlivou identifikaci stakeholderů a jejich dílčích záměrů, stejně jako posouzení jejich vzájemných vztahů. Záměry jsme kategorizovali a třídili takovým způsobem, aby se mohly realizovat i tzv. bleskové zásahy. Současně jsme v rámci vypracování základních procesních scénářů modelovali také dlouhodobé budoucí scénáře rozvoje území, na jejichž základě jsme hledali dohodu o společném postupu. Součástí této dohody bylo rovněž nastavení možné formy správy celého území a celkového způsobu financování. Popsali jsme přitom jak scénář při zachování současného stavu s minimálním rozvojem, tak verzi maximálního rozvoje formou přestaveb a dostaveb nových objektů a zároveň velkých investičních záměrů. 

 

ŘEŠENÍ 

Výsledkem použití této metody analýzy je základní, přehledná a objektivizovaná informační báze sledovaných parametrů a charakteristik relevantních pro daný projekt. V rámci aktualizace analýzy z roku 2017 byly data a informace ze zpracovaných generelů a analýz kompilovány do jednotného mapového rozhraní (WebApp), umožňující zobrazovat překryvy a posoudit vzájemné prostorové vztahy. Vznikl tak ucelený textový i mapový přehled o stavu území, jeho kvalitách i nedostatcích – to vše v přehledné a srozumitelné podobě jedné matice a tematických mapových zobrazení. Právě tato databáze a aplikace slouží jako praktický nástroj při rozhodování v daném území. 

Výstup byl podkladem pro přípravu dílčích záměrů v území lávky Černošice a propojení Zbraslav Radotín (2021) a bude podkladem pro navazující projekt Příprava zadání územní studie otevřené krajiny Příměstského parku Soutok v Praze. 

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

Analýza ekonomických vztahů a zájmů na území Příměstského parku Soutok v Praze prostřednictvím metody AS[a]P – Analýza stavu a potenciálu území; zhodnocení současného stavu území (aspekt majetkový a správní), identifikace, popis a bilance zájmů účastníků na budoucí podobě území; vypracování základních procesních scénářů, které umožní sladit zájmy vlastníků s podmínkami potřebnými pro založení Příměstského parku Soutok            

ADRESA