MENU text
text

AKTUALITY

Dřevopodnik

2016

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Poradenství při rozvoji a transformaci

Klient

Statutární město Brno

Lokalita

Brno

Rozloha

2,6

Spolupráce

ECOTEN, ALTIMAPO

Kvalitní podklady pro rozhodování ve městech jsou nezbytnou potřebou a zároveň vnímaným deficitem ve veřejné správě politiky, úředníky, odborníky a samotnými aktéry. Jednotná metodika pro posuzování, definici potenciálů a vytváření podkladů pro rozhodování města je cestou, která umožní efektivně řídit a rozhodovat. Právě projekt Dřevopodník byl případovou studií, která měla za cíl ilustrovat metodiku posuzování a vytvořit podklad pro rozhodování o možnostech transformace a rozvoje území. Zadavatel vybral jeden z mnoha brněnských brownfieldů – Areál bývalého Dřevopodniku a jeho bezprostřední okolí v rámci urbánního bloku. V první fázi byla zpracována základní analýza a definován potenciál. V druhé fázi byla metodika aplikována dále, vymodelovány scénáře rozvoje v minimální a maximální variantě, kde ekonomickém vyhodnocení následně ukázalo, jaká je efektivní cesta pro město v nakládání s tímto areálem. Tato studie dále slouží jako podklad pro rozhodnutí města v otázce dalšího postupu. Projekt dále pokračuje detailním vyhodnocením a ekonomickým posouzením areálu Dřevopodniku, kde je zároveň vyhodnocován scénář efektivity vzniku družstevního bydlení pro obyvatele Brna.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

CÍLE

Cílem tohoto projektu byla ilustrace a vytvoření metodiky pro posuzování a vyhodnocování potenciálu území brněnských brownfiledů tak, aby bylo možné vytvořit podklad pro rozhodování města a zároveň také pro jednání spotenciálními investory. Pouze poučená a odborná znalost území samotným městem umožní vést poučenou diskusi spotenciálními investory a bavit se o reálné hodnotě těchto území. Ekonomické vyhodnocen scénářů je dalším pokračováním projektu, které má za cíl ukázat efektivitu rozvoje území ve variantách, kdy město pozemky prodává nebo na nich samo realizuje družstevní bydlení.

 

PŘÍSTUP

Vrámci tohoto projektu se rodila právě metodika ASaP – Analýzy stavu a potenciálu území, která dostávala již konkrétní obrysy právě pro účely města Brna a analýzy jeho brownfieldů. Tato analýza poskytla potřebnou detailní znalost území, definovala zdánlivě skryté potenciály a vytvořila objektivizovaná informační bázi pro část návrhovou.  

Vnávrhové části byly stanoveny dva základní možné scénáře dalšího postupu a určení principů pro strategii a koncepci transformace a rozvoje tohoto území. Koncepty by měly přispět k aktivaci důležitého území s koncentrací bývalých průmyslových areálů ve východní části města. Jako podklady byly použity informace zveřejně dostupných zdrojů a podkladů vyžádaných prostřednictvím zadavatele.

Systém pracuje súzemím ve třech základních měřítcích a u každého jevu se posuzují ty měřítka, která jsou pro daný parametr relevantní.

- Vrámci města/regionu – Na této úrovni by měly být identifikovány a popsány jevy a skutečnosti, které jsou důležité pro celé město nebo region. Jako podklady zde hrají významnou roli celoměstské analýzy a data strategických dokumentů (územní, strategický plán atp.)

- Vrámci struktury města – Posuzování některých parametrů ve větším detailu, vindividuálně vymezeném území, jehož hranice se mohou měnit podle charakteru a typu zkoumaného parametru.

- Vrámci území/lokality/areálu/projektu – V této úrovni jde primárně o posouzení parametrů, charakteristik a jevů řešeného území. Vymezená hranice tohoto měřítka je dána pevně zadáním.

 

ŘEŠENÍ

Analytická část Velké množství parametrů a charakterů je strukturováno do čtyř základních kapitol, které obsahují podrobný výčet těchto parametrů svlivem na území – Limity, Kontexty, Infrastruktury a ztoho plynoucí potenciály (více informací kmetodice neleznete vprojektu ASaP)

Výsledkem analytické části je vytvoření konceptu rozvojových scénářů vminimální a maximální variantně. Minumální varianta SQ – status quo – navrhuje postupný rozvoj při významném zachování stávajících stavebních struktur vúzemí, jedná se o víceméně lineární vývoj. Maximální progresivní varianta SP – significant progress – významný rozvoj formou přestaveb a dostaveb nových objektů, umožňuje a připouští přestavbu celého území a jedná se o zásadní změnu stavebních struktur a funkčního využití  

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

ASaP – Analýza stavu a potenciálu území; nástroj a podklad pro rozhodování; hodnocení v kontextech a třech principiálních územních úrovních; analýza a vyhodnocení komerčního potenciálu; ekonomické posouzení záměrů a jejich variant; koncepce rozvoje – návrh využití; tržní analýza. ; případová studie, ASaP – Analýza stavu a potenciálu území; ilustrace metodiky pro posuzování; nástroj a podklad pro rozhodování; hodnocení vkontextech a třech principiálních územních úrovních; srovnatelnost území stejné typologie; podklad pro porovnání a zhodnocení lokalit srovnatelných parametrů.

ADRESA