MENU text
text

AKTUALITY

Koncepční studie Horní Měcholupy

2020

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Koncepční a strategické plánování

Klient

MČ Praha 15

Lokalita

Praha

Rozloha

51 ha

Spolupráce

K2N Landscape, doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D., Ing. Petr Hrdlička

Nachází se v Praze místa s nevyužitými kapacitami pro novou výstavbu? Je možné kombinovat rezidenční a produkční využití území? Jak implementovat nákupní zónu do struktury města? Lze využívat zemní val pro rekreační účely? Jak zacházet s modrozelenou infrastrukturou? Nejen tyto otázky jsme si kladli při návrhu koncepční studie pro lokalitu Horní Měcholupy. Reflektovali jsme přitom aktuální stav území v kontextu městské části i celé Prahy. Ověřili jsme rozvojové možnosti území jak v krátkodobém, tak dlouhodobém horizontu. Definovali jsme limity, parametry a principy budoucího využití. Navrhli jsme koncept veřejných prostranství a zástavby. Zpracovali jsme propojení území na okolní obce a provázanost dopravní sítě. Společně s krajinářskými architekty K2N LANDSCAPE jsem určili principy modrozelené infrastruktury. Hledání řešení, které mohou pomoci zlepšit kvalitu života, je důležitým pilířem metody naší práce. Environmentální kontext hrál proto při návrhu této koncepční studie totiž klíčovou roli. Návrh obsahuje retenční nádrž a mokřad s použitím samočistících principů, rezervoáry pro případ povodní, které současně slouží pro sport a rekreaci, průlehy a dešťové záhony, propustné povrchy zpevněných ploch s retenční kapacitou. Počítá také s přečišťováním šedé vody a jejím opětovným využitím. Praha 15 má svým uživatelům rozhodně co nabídnout. Nachází se na okraji města, s železnicí za domem, s kopcem za zády. Je skvělé, že se rozvoj rozhodla řešit koncepčně. Jedná se totiž o unikátní rozvojové území v intravilánu města s příjemnou dostupností vlakem za 20 minut do centra města.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

CÍLE

Hlavním úkolem koncepční studie bylo prověřit možný rozvojový potenciál území a přihlédnout ke všem zásadním okolním i vnitřním vlivům. Rozvoj území jsme řešili s ohledem na jeho stávající hodnoty. Ty jsme se snažili posilovat s vědomím všech limitů, které se v území nachází. Dále jsme prověřili a navrhli koncepci veřejných prostranství, jejich propojení a uliční sítě. Věnovali jsme se také návrhu zástavby stavebních bloků a pozemků či řešení infrastruktury – zelené, modré, dopravní, technické a veřejné vybavenosti.  

 

PŘÍSTUP

Návrh koncepční studie definuje východní okraj Horních Měcholup. Těžce definované území doplňuje podobnou strukturou, jakou najdeme právě ve stávajících Horních Měcholupech. Má podobné měřítko jako okolní zástavba. Navrhované ulice navazují na stávající. Návrh jasně a zřetelně definuje hranici mezi intravilánem a extravilánem. Okrajovou část města posiluje a proměňuje v plnohodnotné území. 

 

ŘEŠENÍ

Území Horních Měcholup je v návrhu zapojeno do okolní struktury pomocí veřejných prostranství, posílení zelené infrastruktury, struktury využití území a dopravních staveb. Je podpořena role Hornoměcholupské ulice jako třídy podporující kvalitní městský život. Stává se z ní bulvár a zelená osa propojující jednotlivé prvky zelené infrastruktury – Měcholupský lesík na severu se zemním valem na jihu. Role centrálního dopravního uzlu se ujímá železniční zastávka včetně řešení parkování P+R. Studie zde navrhuje vytvořit plnohodnotné městské centrum. Počítá se jak s cyklistickým i pěším propojením přes železnici, tak s polyfunkční výstavbou v severní části území za železnicí. Míra navrhovaných funkcí kvalitně doplňuje strukturu Horních Měcholup. 

Hlavními body návrhové části jsou: definování možností rozvoje území s vazbou na dopravní a stávající strukturu, stanovení podmínek pro výstavbu a dostavbu v území, celkové propojení nově navržené výstavby s okolní stávající a vytvoření fungujícího celku, návrh kvalitních veřejných prostranství a definice jejich hierarchie, návrh dopravní koncepce, tj. koordinace pěší, cyklo, automobilové a veřejné dopravy a také návrh dopravy v klidu (konkrétní záměr P+R) a doplnění veřejné zeleně v maximální možné míře, jako jsou plošné prvky a uliční stromořadí. 

Koncepční studie do území přináší zkvalitnění přestupních vazeb, přirozeně dotváří hranice městské části a bez rozšiřování zastavitelného území doplňuje nově navrhovanou smíšenou lokalitu. Ta kombinuje rezidenční a produkční využití vhodně doplněné o občanskou vybavenost a komerční složku v parteru. Domníváme se, že právě takováto území nacházející se v intravilánu města s perfektní dopravní obslužností jsou těmi správnými místy pro budoucí rozvoj Prahy. 

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ  

Koncepční studie, která prověřuje rozvojový potenciál území; koncepce veřejných prostranství; koncepce zástavby stavebních bloků a pozemků; koncepce a řešení infrastruktury 

ADRESA