MENU text
text

AKTUALITY

Ověřovací ekonomická studie Pražské tržnice

2019

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Koncepční a strategické plánování, Poradenství při rozvoji a transformaci

Klient

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Lokalita

Praha

Rozloha

11 ha

Spolupráce

JLL, PhDr. Alexandra Brabcová, KPCM

Pražská tržnice v roce 2020 oslavila 125 let od svého založení. Historicky cenný areál bývalých jatek s velkým celoměstským i celostátním významem si jako dárek nadělil koncepční studii rozvoje, na které jsme podíleli. Společně s JLL jsme zpracovali Ověřovací ekonomickou studii Pražská tržnice, která dává na základě analýzy současného stavu i historie návrh vhodného ekonomického modelu a doporučení vhodného mixu a rozložení aktivit v areálu. Mezioborová spolupráce je klíčový aspektem naší činnosti. Naše práce posloužila jako vstupní podklad pro přípravu urbanisticko-architektonické studie z dílny CMC architects. Zároveň je nadále využívána jako podklad pro rozhodování, návod a inspirace pro konkrétní kroky rozvoje areálu a pronájmů jednotlivých prostor.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

CÍLE

Cílem studie bylo zpracování analýzy současného stavu, návrh strategie pro rozvoj a transformaci tržnice, návrh vhodného ekonomického modelu a konečně nalezení ideální koncepce a funkčního využití Pražské tržnice. 

 

PŘÍSTUP  

Studie vychází ze široké a detailní analýzy současného stavu, historických souvislostí, budoucího plánovaného rozvoje blízké i širší lokality. Využili jsme analýzu tržních trendů a srovnání s dalšími úspěšnými areály v zahraničí. Navrhli, popsali a ověřili jsme možné scénáře rozvoje. Doporučen byl přitom scénář konvergentní – optimalizovaný v čase a místě, redukovaný známými limity. Výsledkem je koncepce zaměřená na vhodnou kombinaci prvků kultury, gastronomie, kreativních průmyslů, businessu a maloobchodu s rozsáhlou možností pro trávení volného času. Pražská tržnice by si však měla zachovat potřebnou flexibilitu ve skladbě svého využití. Právě tak bude schopna v budoucnu reagovat na aktuální požadavky společnosti, ekonomiky i dalších externích vlivů.    

Abychom mohli takto složitý organismus navrhnout, museli jsme si nejprve vytvořit prostorový digitální a ekonomický výpočetní 3D model, v rámci kterého jsme byli schopni různým způsobem měnit definované parametry a současně testovat dopady určitých korekcí, alternativ nebo změn v navrhovaném konceptu. Cílem bylo najít právě taková řešení, která budou funkční, proveditelná, po všech stránkách udržitelná a odolná v čase.  

 

ŘEŠENÍ

Pražská tržnice by měla být místem pro všechny věkové a sociální vrstvy obyvatelstva. Zaujmout by měla lidi hledající dobré jídlo, zábavu i příjemné a inspirativní prostředí k práci. Sloužit by měla primárně obyvatelům města, stejně tak by však měla lákat zahraniční návštěvníky. Tržnice by měla přinést vhodnou kombinaci kultury, gastronomie, kreativních průmyslů, businessu a maloobchodu s rozsáhlou možností pro trávení volného času. Musí být místem otevřeným, programově kvalitně vedeným, ale především bezpečným, atraktivním a zároveň ekonomicky udržitelným. Díky své historii, poloze i celkové štědré rozloze a kvalitnímu obsahu se může snadno stát jedním ze signifikantních míst Prahy, které hravě dosahují celostátního významu. Rekonstruované tržnice a industriální areály všude ve světe ostatně patří v posledních letech mezi jedny z nejoblíbenějších míst pro setkávání. Vzhledem k blízkosti probouzející se transformační lokality Bubny-Zátory je už teď jasné, že se rozvoj tržnice může v budoucnu stát symbolem rozvoje nové Prahy, dynamické Prahy 21. století. 

Jedním ze zásadních požadavků města je ekonomická udržitelnost, kterou studie posuzuje. Jak již bylo zmíněno, představuje rovněž několik scénářů rozvoje, přičemž doporučuje vyváženou variantu. Do obnovy areálu tak bude potřeba postupně investovat mezi dvěma až třemi miliardami korun v horizontu příštích dvou dekád. Investice se ale Praze začnou vracet v rámci 13 až 16 let v závislosti na konkrétní struktuře nájemců a nastavených úrovních výše nájmů.  

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

Ekonomický model; analýza existujících podkladů a vstupů; Základní analýza řešeného areálu a území; Strukturace území; Vytvoření základního informačního 3D modelu (BIM); Strategie rozvoje areálu; Modelace – zpracování variant obsazení a provozu tržnice; Ekonomické zhodnocení navržených variant; Vyhodnocení přínosů navržených variant pro zadané zájmové skupiny; Analýza rizik, analýza bodu zvratu; Harmonogram pronájmu; Správa tržnice. 

ADRESA