MENU text
text

AKTUALITY

O NÁS

Společnost 4ct založil v roce 2015 Tomáš Ctibor. Dnes naší platformu tvoří expertní tým a rozsáhlá síť spolupracujících odborníků. Umíme číst město. Stavíme na datech a inovativních postupech. Poskytujeme komplexní služby, které vedou k pozitivnímu, ekonomicky proveditelnému a udržitelnému rozvoji regionů, měst a obcí, jednotlivých území i konkrétních projektů. Cílem naší práce je spoluvytváření kvalitního prostředí, ve kterém žijeme. Hledáme řešení pevně ukotvená v realitě, reflektující současné i budoucí nároky uživatel. Tvoříme proveditelné scénáře rozvoje vycházející z potřeb klienta. Jsme inovativní v metodách a v kreativní v přístupu. Inspiraci hledáme ve spolupráci s mezinárodními i domácími experty v nejrůznějších oblastech.

CÍLE

Usilujeme o udržitelný, realistický a proveditelný rozvoj měst. Zajímá nás modernizace metod plánování a jeho celková organizace. Chceme vytvářet odolná a efektivní města, která jsou schopna flexibilně reagovat na problémy, potřeby a dynamiku 21. století. Současné výzvy ale vyžadují zcela nové metody řízení a plánování měst i projektů. Proto neustále hledáme nové moderní přístupy. Naším cílem je poskytovat komplexní služby vedoucí k pozitivnímu rozvoji.

Usilujeme o proveditelný, realistický, udržitelný a dostatečný rozvoj sídel, který je dostupný v čase a všech potřebných standardech. Hledáme a definujeme rámce pro koordinovaná řešení, která si vždy zachovávají dostatečnou flexibilitu. Právě proto jsme ve spolupráci s brněnskými architekty Alešem Burianem a Gustavem Křivinkou a americkým urbanistou Markem Johnsonem z ateliéru Civitas vytvořili urbanisticko-ideovou studii Dostavba prostoru Opuštěná – Trnitá, která nabízí širokou škálu nejrůznějších typů prostor pro bydlení, práci, služby i rekreaci a výrazně zohledňuje flexibilitu jejich užívání v čase.

VýstupyAnalýza stavu a potenciálu území a majetku; návrh koncepce a strategie rozvoje; příprava a aktualizace strategických plánů; poradenství při rozvoji a transformaci území, poradenství a spolupráce v oblasti územně-plánovacího procesu

Zaměřujeme se na zlepšování uživatelské kvality prostředí. Společně s krajinářskými architekty K2N LANDSCAPE jsme takto určili principy modrozelené infrastruktury v rámci koncepční studie Horní Měcholupy. Návrh obsahuje retenční nádrž a mokřad s použitím samočistících principů, rezervoáry pro případ povodní, které současně slouží pro sport a rekreaci, průlehy a dešťové záhony, propustné povrchy zpevněných ploch s retenční kapacitou. Počítá ale také s přečišťováním šedé vody a jejím opětovným využitím

Výstupy: Příprava podkladů pro architektonické a urbanistické soutěže; koncepční rozvaha; územní studie

Pracujeme s daty a informacemi v nejširším slova smyslu. Spolupráce zúčastněných stran na developmentu je pro nás klíčová. Vytváříme obecné metodiky pro plánování a řízení projektů. Můžeme vám pomoci se zřízením plánovací kanceláře. Podíleli jsme se na transformaci pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR Praha), jsme autory koncepce Kanceláře hlavního architekta města (KAM), spoluzakládali Kancelář hlavního architekta města Karlovy Vary a Kancelář hlavního architekta města Brna. .

 

Výstupy: Poradenství při zakládání a transformaci plánovacích institucí; analýza a revize strategických a koncepčních dokumentů; hodnocení pobídek a posuzování úprav krajinného plánu.

Věnujeme se zpřehledňování a strukturaci dat a informací o území, analyzování a vyhodnocení současného stavu využívání městských dat a informací a jejich následné konsolidaci a optimalizaci pro potřeby města či městské části. Důležitá je pro nás modernizace technologií a způsobu interpretace dat v obecních samosprávách. Město Košice nás proto oslovilo pro základní inventarizaci stávajících strategických a koncepčních dokumentů pro účel zadání nového strategického plánu.

Výstupy: Analýza a optimalizace využívání městských dat a informací; Nastavení a implementace systémů pro správu a rozvoj území a majetku; Návrh systému digitálního dvojčete.

Soustředíme se na identifikaci a zhodnocení potenciálu území a majetku. Zohledňujeme přitom veškeré problémy, potřeby a dynamiku rozvoje měst v 21. století. Vytváříme uživatelsky komfortní nástroje, které využívají nejmodernějších možností přehledného digitálního prostředí. Pro Ověřovací ekonomickou studii Pražská tržnice jsme takto vytvořili prostorový digitální a ekonomický výpočetní 3D model, v rámci, kterého jsme byli schopni různými způsoby měnit definované parametry a současně testovat dopady korekcí, alternativ nebo změn v navrhovaném konceptu. Cílem bylo najít právě taková řešení, která budou funkční, proveditelná, po všech stránkách udržitelná a odolná v čase.

Výstupy: Analýza stavu a potenciálu území a majetku; Location Screening – analýza existujících podkladů a vstupů, vymezení a strukturace území, identifikace a kategorizace klíčových hráčů v území; Studie proveditelnosti a využitelnosti; vyhodnocení kapacit územních plánů a jejich potenciálů; poradenství a spolupráce v oblasti ekonomického rozvoje – ekonomické posouzení záměru, tržní analýza, analýza bodu zvratu, analýza rizik, cost benefit analýza, transakční poradenství

MAPA PROJEKTŮ

MÍSTA KDE JSME BYLI AKTIVNÍ

MÉDIA

KONFERENCE

KONTAKT

NAPIŠTE NÁM

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa kanceláře

4ct
Drtinova 557/10
Praha 5, 150 00
Česká republika

Fakturační údaje

4ct
V Jámě 1598/4
Praha, 110 00
Česká republika

IČO: 24287610
DIČ: CZ24287610

Kontaktní údaje

+420 601 014 444
info@4ctplatform.eu

Sociální sítě

Facebook
Instagram
LinkedIn