MENU text
text

AKTUALITY

Strategie rozvoje Dubeč

2015

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Poradenství při rozvoji a transformaci

Klient

Karlovarské minerální vody, a.s. / Sarmentina s.r.o.

Lokalita

Dubeč

Rozloha

9,2 ha

Spolupráce

Architekti Headhand

Dubeč je katastrální území na jihovýchodě Prahy. Ve spolupráci se soukromým investorem jsme připravili strategii pro vznik malé novodobé vesnice navazující na stávající historickou strukturu obce. Jedná se inovativní koncept udržitelného rozvoje suburbánní lokality, který slouží jako podklad pro případnou změnu územního plánu. Projekt se zabývá vytvořením nového urbanistického celku vesnického typu, který je soběstačný a energeticky pozitivní. Součástí naší práce bylo vytvoření celkové strategie projektu, následně územní studie, propočet ekonomické proveditelnosti a ověření technické proveditelnosti projektu.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

CÍLE  

Záměrem soukromého investora bylo prověření možnosti vzniku nového malého vesnického sídla v lokalitě U Podleského mlýna v městské části Praha-Dubeč. Zastavovací studie je tak podkladem pro jednání s orgány městské části, hlavního města Prahy a návazně rovněž s dalšími dotčenými správními orgány a institucemi. Součástí vstupního nastavení projektu byly také komplexní udržitelnost a inovativnost nového územního celku. 

 

PŘÍSTUP  

Urbanistická studie vznikla pod vedením 4ct na základě společné práce architektů Headhand, zástupců městské části i města Prahy. Vedle spoluautorství samotného návrhu urbanistické studie jsme zajišťovali mediaci a koordinaci projektu s veřejným sektorem. 

 

ŘEŠENÍ  

Projekt je koncipován jako samostatný celek založený na principech minimálních environmentálních dopadů, komunitním charakteru života a sdílení prostředí a služeb. Využívá výjimečných přírodních a krajinných prvků v bezprostředním sousedství lokality a navazuje na historický způsob vzniku osídlení v území. 

Mezi základní principy urbanistické koncepce patří práce s dobrým měřítkem sídla, ale i vesnickým tvaroslovím uličních prostorů. Snažíme se ctít historické trasy cest, podpořit a posílit logickou pěší prostupnost krajiny. Okraj sídla je pojat krajinářsky velmi citlivě. Záměr pracuje s principem udržitelného rozvoje a počítá s jakousi „smart komunitou“.  V rámci urbanistické studie je navrženo jedno větší veřejné prostranství neboli „venkovská náves“. Prostor svých charakterem, velikostí a umístění v urbánní struktuře pomůže vytvořit v nově osídlované lokalitě vědomí sounáležitosti a sociální soudržnosti, neboli zmíněné komunity. 

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

Rozvojový koncept; koncept resilience a udržitelnosti; zadání a územní studie; základní ekonomické posouzení záměru; návrh strategie dalšího postupu; analýza a ověření možnosti vybavení lokality technickou infrastrukturou 

ADRESA