MENU text
text

AKTUALITY

Vojtěšská huť Kladno

2016

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Koncepční a strategické plánování

Klient

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO

Lokalita

Kladno

Rozloha

114

Spolupráce

Město Kladno

4ct bylo přizváno k rozvoji zásadního transformačního území v Kladně – Vojtěšské Huti. Město přizvalo 4ct jako partnera pro vyhodnocení a nastavení rozvoje oblasti, která určí další směřování města a jeho rozvoj, který dokáže zdvojnásobit počet obyvatel Kladna a vytvořit tak konkurenceschopnost oproti Praze. 4ct ve spolupráci s architekty připravovaného regulačního plánu vyhodnotilo reálnou ekonomickou efektivitu návrhu a jeho dopady. V úzké spolupráci s klientem byly vymodelovány základních scénáře v maximální a minimální variantě. Celkové vyhodnocení v průběhu optimalizovalo navržené regulativy v plánu a pomohlo do plánu aplikovat flexibilitu a udržitelnost, která je nezbytnou podmínkou pro úspěšný rozvoj města v době 21.století. Právě ověření jejich investiční náročnosti včetně základní bilance navrhovaných řešení a základní časová predikce rozvoje, ekonomické vyjádření parametrů a jejich prostorových regulativů umožnilo zjednodušit a zefektivnit regulační plán tak, aby byl flexibilním nástrojem pro město a potenciální investory do území.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

CÍLE

V současné době se oblast Vojtěšské hutě částečně využívá k výrobě a skladování, ale z velké míry je nevyužívaná, devastovaná a lokálně zatížená kontaminací.  Při zpracovávání regulačního plánu Vojtěšská huť se ukázalo jako důležité a užitečné zpracovat ekonomickou bilanci návrhu z hlediska investiční náročnosti navrhovaného řešení a bilance nastavených struktur celého řešeného území dle návrhu jednotlivých urbánních zón.  Struktura území a vymezení jednotlivých zón byla respektována dle návrhu zpracovatelského týmu. Finální výměry hrubých podlažních ploch a funkčního využití, které vyplynuly z konzultací a modelace jednotlivých scénářů by měly být následně promítnuty do parametrů regulačního plánu a doplněny podmínkami jejich naplňování. 

 

PŘÍSTUP

4ct společně směstem a zpracovateli regulačního plánu spolupracovali na kritickém zhodnocení nejen ekonomiky regulačního plánu, ale také jeho časové flexibility. Ta byla pro 4ct zásadním parametrem pro úspěšné naplňování nastavené regulace a schopnosti plánu definovat potenciál a být schopen vést diskusi sjednotlivými stakeholdery vúzemí. Samozřejmostí bylo pro 4ct vést dialog právě se stakeholdery, kterých se plán dotýkal, tak aby to umožnilo naplnění potřeb a uvědomění si potenciálu samotného místa. Touto intenzivní spoluprací 4ct společně se zpracovateli regulační plán zjednodušili, umožnili flexibilitu řešení, vyloučili neopodstatněnou rigiditu tak, aby byl vytvořen podklad pro rozhodování města a koordinaci rozvoje tak zásadního území Kladna, který reaguje na potřeby města, obyvatel a investorů ve 21. století. 

 

ŘEŠENÍ

Na základě úvodní konzultace se zpracovatelským týmem a zadavatelem 4ct navrhlo princip dvou základních scénářů, které v některých případech jsou doplněny o sub-varianty. Ty byl navrženy flexibilně tak, že mohly být vzájemně závislé a jeden vycházet z druhého, ale také umožňovaly díky zásadní změně výchozích podmínek a parametrů klíčových prvků v kontextu města, aby nastala radikální změna ve struktuře i funkčním využití území. Ve scénářích byly použity a kombinovány dvě základní varianty funkčního využití v různých poměrech z celkové hrubé podlažní plochy – Produkce, tedy zachování využití výroby, skladovacích prostor v halových a jiných objektech (formou drobné kultivace a regulace) a Město, tedy městotvorné funkční využití bydlení, administrativa, retail a služby, školské a kulturní stavby atd. 

 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

Ekonomické posouzení připravovaného regulačního plánu, modelace základních scénářů SQ a SP pro jednotlivé navrhované zóny, ověření jejich investiční náročnosti,základní bilance navrhovaných řešení,základníčasová predikce rozvojeamožnézměny funkčního využití území,ekonomickývyjádřeníparametrůajejich prostorových regulativů.

ADRESA