MENU text
text

AKTUALITY

Urbanistická studie Ostrava Pod Žofinkou

2022

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Poradenství při rozvoji a transformaci

Klient

Ostrava

Lokalita

Ostrava

Rozloha

18,8

Spolupráce

4ct/koucky-arch.cz/Sendler/Špilar/AMI - prof. Ing.arch. Roman Koucký, Ing. arch. Jitka Rumlová, Šárka Malá, Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Júlia Bobriková, Ing. Barbora Kubická, Ing. Jan Špilar, Ing. Petr Hrdlička

Ostrava je rozmanité město plné příležitostí k dalšímu rozvoji. Řešené území „Pod Žofinkou“ je klíčové rozvojové území, které se nachází mezi dvěma významnými plochami současného a budoucího města – Karolinou a Dolní oblastí Vítkovic. Zároveň přiléhá k údolí Ostravice, které se v budoucnu stane ústředním parkem metropole. V budoucnu by Pod Žofinkou měla být funkční a živá čtvrť, která nabídne možnosti bydlení, práce i volnočasových aktivit. Lokalita Pod Žofinkou je typickým příkladem prázdného území, které je (téměř) bez kontextu, přesněji s kontextem dávno ztraceným, ale latentně stále přítomným. Je to území, které musí definovat své postavení ve středu města. Území, které se stane spojovacím článkem centra a jeho okolí. Území, které podpoří a možná i definuje postindustriální budoucnost Ostravy. Území, jehož „kontext budoucnosti“ musí být postaven na synergii sousedních charakterů. Vztah ke Karolině je pojítkem k nejmodernější části centra Ostravy, tedy vztahem k budoucnosti historické podstaty. Vztah k Vítkovicím je odkazem k industriálnímu dědictví a duši celé Ostravy, k tomu, co historicky charakterizuje velké souměstí, ale také k inovacím a vzdělání. Vztah k řece je příležitostí k využití divokého potenciálu převrácené krajiny, jako centrálního parku ve městě, který ukazuje sílu přírodní recyklace. Rovná hlavní třída, vše propojující ulice se stane výrazem jednoty prostoru a monumentality metropole.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

CÍLE

Cílem projektu bylo zpracování kvalitní urbanistické studie, která bude následně sloužit jako podklad pro změnu územního plánu a dalšímu jednání o rozvoji území. Součástí výstupu bylo i nastínění bezprostředně následujících implementačních kroků a nastavení systému koordinace projektu. 

 

PŘÍSTUP

Urbanistická studie byla vytvořena jako společné dílo 4ct, koucky-arch.cz a krajinářského atelieru Zdeňka Sendlera ve spolupráci sodborníky na dopravu (Ing. Jan Špilar) a technickou infastrukturu (Ing. Petr Hrdlička). Práce na návrhu probíhaly vúzké spolupráci se zadavatelem (městem Ostrava) i soukromými vlastníky pozemků. Předložený návrh je výsledkem postupné modelace možných scénářů rozvoje a průběžných jednání sklientem. 

 

ŘEŠENÍ

Popisujeme možné scénáře rozvoje, doporučujeme nastavení systému řízení projektu, indikujeme kroky potřebné k dohodě a koordinovanému rozvoji území, navrhujeme možné způsoby financování a popisujeme potřebné kroky navazující územně plánovací dokumentace s ohledem na platný území plán. Strategie rozvoje řešeného území Pod Žofinkou je přímo závislá na vývoji Ostravy, resp. Ostravské metropolitní oblasti jako celku, ale i jednotlivých vnitřních/centrální částí města Ostravy. To znamená, že kvalitní a ve všech klíčových parametrech dlouhodobě udržitelné využití zadaného území je podmíněno progresivní tendencí rozvoje celého Ostravska. Rozvoj řešeného území je podmíněn „poptávkou“ po Ostravě. 

 

Udržitelnost území by měla být postavena na konceptu města krátkých vzdáleností tzv. „15 minute city“, tedy na 

lidech, kteří v lokalitě bydlí, konzumují volný čas i pracují. Tento koncept je podpořen okolním kontextem, 

zvláště vazbou na historické jádro a přilehlé lokality Karoliny, Vítkovic a blízkost Slezské Ostravy. Lokalita Pod Žofinkou může vytvořit expanzní zónu historického centra, jehož struktura a kapacity byly založeny v 19. století a vytvořit fungující a uživatelsky komfortní kompaktní urbánní strukturu i s navazujícími lokalitami. Území je výraznou příležitostí založit Ostravu 21.století a velmi těsně ji propojit s historickým městem a pomoci jeho “recyklaci”. V takto vystavené strategii mluvíme nikoli o krátkodobém horizontu příštích pěti let, ale o dlouhodobé vizi a perspektivě Ostravy, která ambiciózně nastavuje maximálně možný scénář svého rozvoje a motivuje k jeho naplnění. Regulace a limity nastavuje tak, aby městu a jeho struktuře umožnilo potenciálně naplnit svůj budoucí potenciál. Jedná se o motivaci, nikoli restrikci, která umožní nezastavit rozvoj ve fázi, kdy dojde ke změně vnějších podmínek a bude možné vytěžit maximální limit. 

 

PŘEDMĚT PLNĚ 

Analytická část 

Koncept návrhu – scénáře rozvoje 

Návrhová část – masterplan, koordinační výkres, regulační výkres, koncepce veřejných prostranství a vybavenosti, koncepce modrozelené infrastruktury, koncepce dopravního řešení, koncepce technické infrastruktury, řezy územím, vizualizace území 

Ekonomická a implementační část – scénáře rozvoje území, bilance území, propočet doporučené varianty, etapizace a harmonogram, financování, proces implementace, proces změny územního plánu, výkres návrhu změny územního plánu 

ADRESA