MENU text
text

AKTUALITY

Autobusové nádraží Holešovice Praha

2017

Lidé

Servisy

Analýza území a majetku, Poradenství při rozvoji a transformaci

Klient

ČSAD

Lokalita

Praha 7

Rozloha

10

Spolupráce

Pelčák a partner architekti, Ecoten s.r.o., KPCM s.r.o., JLL s.r.o.

Území pražských Holešovic v oblasti bývalého nádraží Bubny je strategickým územím pro rozvoj celé Prahy, kde se střetávají dopravní módy železnice, metra a autobusů; jednotliví soukromí a veřejní aktéři rozvoje. Stejně jako u projektu UAN Florenc se jedná o komplexní situaci, do které bylo 4ct přizváno s cílem společně s klientem nastavit strategii a následný rozvoj oblasti a vytvoření dohody s městem a dalšími vlastníky tak, aby byl naplněn společný cíl vytvoření kvalitní městské centrální oblasti. Proces pod vedením 4ct projekt vedl k úspěšnému prodeji pozemku, s komplexní analytickou bází, stanovenou strategií a potenciálem.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

 CÍLE

Tento projekt probíhá paralelně s projektem transformace území autobusového nádraží Florenc. Pozemky investora slouží v současné době jako autobusové nádraží a navazují na rozsáhlou rozvojovou lokalitu s vysokým transformačním potenciálem nádraží Bubny a vltavské nábřeží. Stejně jako u nádraží Florenc bylo zadáním navrácení území zpět do městské struktury a zacelení tak významné jizvy vorganismus města jako je bývalé nádraží Bubny. Proto bylo nutné nalézt jeho potenciál, vyhodnotit soulad s nastavenými scénáři rozvoje vúzké spolupráci s klientem, které umožnily vizualizovat maximální i minimální rozvoj území s ohledem na kontext.  To vše mohl vzniknout pouze na podkladě kvalitní analýzy území a jeho znalosti, kterou 4ct vytvořilo jako nezbytný první krok procesu. 

 
PŘÍSTUP

Celý proces byl koordinován 4ct s významnými vlastníky v území a s probíhajícím zpracováním územní studie Holešovice Bubny – Zátory zadanou IPR Praha, která bude podkladem právě pro odblokovaní rozvoje území – odstranění stavební uzávěry a promítnutí stabilizovaného do nového Metropolitního plánu Prahy. 4ct pomohlo klientovi zformulovat potřeby a zadání pro toto území tak, aby bylo možné vstoupit do zpracování studie jako poučený investor, svýbornou znalostí území předkládající čitelné a analyticky podložené vstupy pro dohodu. Definované potenciály a scénář rozvoje byly zásadním milníkem pro hodnotu pozemku a jeho poptávku, což bylo předpokladem pro jeho úspěšný prodej. 

 
ŘEŠENÍ

I v tomto projektu 4ct užilo svoji unikátní matrici AS[a]P – Analýzu stavu a potenciálu území pro nastavení datové a informační struktury území a definici potenciálu. Tento unikátní nástroj slouží k objektivizované analýze stávajícího stavu a potenciálu území a umožňuje poznání území skrze data v kontextu. Po 4ct je kvalitní znalost území a jeho stavu zásadním předpokladem pro vstup do jednání, vzniku následné dohody v území a modelaci rozvoje. 

 

Na základě AS[a]P nastavilo 4ct scénáře budoucího rozvoje území s přihlédnutím k etapizaci a umožnilo s územím pracovat, jak v minimálním možném rozvoji, tak aby provoz byl stále efektivní, tak v maximálním variantě, který počítá s transformací území v plném rozsahu. Scénáře namodelovaly zadání pro následný návrh urbánní struktury. Vývojové varianty byly následně ekonomicky vyhodnoceny a optimalizovány pro naplnění vize kvalitního městského prostředí v centru Prahy.  

 

 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

ASaP – Analýza stavu a potenciálu území; nástroj a podklad pro rozhodování; hodnocení v kontextech a třech principiálních územních úrovních; zadání územně plánovací dokumentace; koncepce rozvoje – návrh využití; ekonomické posouzení záměrů a jejich variant; návrh strategie dalšího postupu; podklady pro dohodu o spolupráci s městem; tržní analýza; Storyline – příběh projektu. 

ADRESA