MENU text
text

AKTUALITY

Příměstský park Soutok

2022

Lidé

Servisy

Koncepční a strategické plánování

Klient

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Lokalita

Praha

Rozloha

1300

Spolupráce

Civitas, Neuhausl Hunal, Sendler

Cílem mezinárodní krajinářsko-urbanistické soutěže bylo nalézt budoucí podobu této rozlehlé říční krajiny. Jedná se o území rozdělené mezi pět pražských městských částí a město Černošice. Již mnoho let nemá území Soutoku Berounky a Vltavy jasnou vizi a plán rozvoje. Hlavním úkolem soutěžících tedy bylo navrhnout tzv. „guideplan“ a dílčí krajinářské studie. Na návrhu, který se nakonec v soutěži umístil na třetím místě, jsme pracovali společně s Atelierem zahradní a krajinářské architektury Sendler, CIVITAS a Neuhasl Hunal.

ČÍST VÍCE ČÍST MÉNĚ

ŘEŠENÍ

Naše vize pro Příměstský park Soutok je odvážná a široce rozkročená mezi jednotlivé toky
a témata, které území nabízí. Je založená na respektu a rozvoji současných hodnot území, na kterých chceme stavět. Přicházíme místo postupně rozvíjet, propojovat, zpřístupňovat a posouvat ho kupředu.

Vize bude naplňována především prostřednictvím hledání společných cest s místními obyvateli a aktivními subjekty. Skrze rozsáhlé diskuze a rozhovory s hlavními aktéry v území, místními organizacemi a jednotlivci se pokusíme postupně vybudovat spolupráci a partnerství založená na vzájemné důvěře.

Náš přístup spočívá ve směřování k velkým cílům a vizím, s vědomím dlouhodobého charakteru celého procesu. Naši strategii stavíme na rozvoji jednotlivých témat skrze postupnou realizaci navržených mikrostrategií. Postupem času budou realizovány menší i větší projekty, v rámci kterých budou individuálně aplikovány principy stanovené vize.

 

PRINCIPY

1/ Nechme vodu proudit

Funkční životní prostředí je základním předpokladem pro oživení regionu pro lidi i volně žijící živočichy. Hlavním zásahem, který podpoří rozvoj příměstského parku, je postupné a rostoucí zvyšování kvality dešťové vody, která se vsakuje nebo odtéká po povrchu do řek. Právě frekventované malé deště mohou mít velký dopad na kvalitu vody. Zaměříme-li se na strategie, díky nimž zachytíme a vyčistíme malé děste, zajistíme trvalé a udržitelné zlepšení kvality vody v regionu bez nutnosti velkých zásahů.

 

2/ Vraťme Soutoku rozmanitost

Zdravé a funkční ekologické vazby přispívají k rozmanitosti rostlin a živočichů v krajinných systémech. Těchto funkčních vztahů můžeme dosáhnout drobnými zásahy přímo v území, můžeme je ale podpořit také dalšími opatřeními krajinného managementu (např. selektivní výsadbou, odstraňováním invazních druhů a udržitelnou pastvou). Funkčních vztahů lze dosáhnout také mikrointervencemi, které budou součástí větších projektů – ať už v oblasti hospodaření s půdou, zemědělství, infrastrukturních projektů nebo developmentu.

 

3/ Otevřme Soutok lidem

Zdraví společnosti, tělesné i duševní, je základním kamenem pro fungování a život ve městech/ v obcích, regionu i státu. Je ovlivňováno řadou faktorů. Dostupností a přístupem k přírodě, možnostmi pohybu a rekreace a dostatečnými sociální kontakty. Možnost být venku, pohybovat se, poznávat přírodu, čistý vzduch a sociální interakce by měly být základními kameny Příměstkého parku Soutok. Navrhujeme proto postupný rozvoj a zlepšování těchto kvalit na kterých je postavena naše koncepce.

 

4/ Podpora a respekt k místním podnikatelům

Funkční ekonomika je základním předpokladem pro existenci udržitelných komunit, rodin a jednotlivců. Soukromé vlastnictví, koordinovaná formulace veřejného zájmu, diverzifikovaná hospodářská základna a ekonomický rozvoj jsou základy funkční ekonomiky. Navrhujeme koncepci, která je postavena na respektu existujících ekonomických aktivit v území a na hledáním společných cest pro dosažení společného pozitivního rozvoje těchto aktivit při následovaní sdílené vize Příměstského parku Soutok.

ADRESA